Ρυθμιση στρατολογικων θεματων μονιμων κατοικων εξωτερικου

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

  1. Άρθρο 25 ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302 Α)
  2. Φ.429.1/8/150107/Σ.18/10-1-2006 ΚΥΑ «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων

κατοίκων εξωτερικού»(ΦΕΚ 61 Β) όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.429.1/48/207090/Σ.1595/14-10-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1693 Β)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού θεωρούνται όσοι πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα τουλάχιστον συνεχόμενα έτη σε μία ή περισσότερες χώρες.

β. Έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό για επτά τουλάχιστον συνεχόμενα έτη σε ...

Continue Reading →

Translation – Greek | English

Translation – Greek to English & English to Greek 

Life is full of milestones: a wedding celebration, the birth of a child, graduation from a university or the passing of a loved one. And it is all recorded with legal documentation. Legal documents and the processes used to create or obtain them can be difficult enough, but when you also need them to be translated, that is where the specialists come in. Whether you need Greek to English translation or English to Greek ...

Continue Reading →
Real Estate - Chrome Realty...

Real Estate Services in Queens

The decision to embark upon the real estate ownership can be a daunting experience. For the Greek American Community there is Chrome Realty, LLC to make the process easier. Whether it is the renovation of an existing building or the construction of a new one, Chrome Realty is in a unique position to provide all-in-one services for the Greek American’s project.

Chrome Realty’s staff (specialized in Real Estate Services in Queens) is made up of educated, licensed professionals in civil ...

Continue Reading →
power of attorney

Power of Attorney

Although most people have heard about it, they do not really understand what the “Power of Attorney” is. In essence, it is the legal document that allows a person to appoint another for a special reason. In most cases, the reason is related to any financial decision or the signing of financial and legal documents. The Power of Attorney is also widely used by disabled, sick and elderly people to authorize someone else to handle their affairs.

Chrome Realty can assist you ...

Continue Reading →
Authentication of Documents Bayside

Authentication of Documents for Use Abroad

Greeks who need special services like authentication of documents for use abroad  are best served not by a lawyer, but by Chrome Realty, LLC.

In order to use documents abroad for legal purposes – ones that had been issued in another country – the documents must be authenticated or legalized. Such document types would include birth certificates, adoption papers, immigration papers, academic degrees, marriage and divorce certificates, wills, et cetera. Because Greece and the United States are both parties to the ...

Continue Reading →

Let’s make our lives easier

greek-americanIt was about ten years ago when the founder of Chrome Realty, Mr. Harry Pateroulakis received a call in his house from one of his friends regarding a notarization issue. From this moment on he start working on building a company that will assist Greek-Americans to their legal obligations. Initially started with official translations and slightly moved on services regarding Notarizations, Apostiles, Real Estate ...

Continue Reading →