ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΠΟ 2 ΜΑΡΤΥΡΕΣ
  APPLICATION FOR AFFIDAVIT FOR NEXT OF KIN ΒΥ 2 WITNESSES

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΜΑΡΤΥΡΑ - 1st WITNESS INFORMATION

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου ΜΑΡΤΥΡΑ - 2nd WITNESS INFORMATION

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
  PLEASE ATTACH COPY OF THE DEATH CERTIFICATE OF THE DECEASED AND COPIES OF THE WITNESSES’ PASSPORTS

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ
  PLEASE PROVIDE THE INFORMATION OF THE NEXT OF KIN AT THE TIME OF DEATH OF THE DECEASED.


  [ΣΥΖΥΓΟΣ, ΤΕΚΝΟ, ΚΛΠ.] - [SPOUSE, CHILD, ETC]

  [ΣΥΖΥΓΟΣ, ΤΕΚΝΟ, ΚΛΠ.] - [SPOUSE, CHILD, ETC]

  [ΣΥΖΥΓΟΣ, ΤΕΚΝΟ, ΚΛΠ.] - [SPOUSE, CHILD, ETC]

  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
  PLEASE USE COPIES OF THIS PAGE ΤΟ LIST ADDITIONAL NEXT OF KIN